26/12/2016

Good Morning with Positive and blessed

Good Morning with Positive and blessed

Be Positive..
Insan tab samajdar nahi hota, jab badi-badi bate karne lage,
balki samajdar tab hota he jab vo chhot-chhoti bate samajne lage...

Good Morning with Positive and blessed
I am blessed...

Good Morning with Positive and blessed

No comments:

Post a Comment